Monday, 27 April 2009

FALSAFAH BARAT

Falsafah Pendidikan Barat boleh dibahagikan kepada dua jenis.
1. Tradisional
2. Moden
PERENIALISME
Berasal dari perkataan ‘perennial’ yang bermaksud tidak berubah.
Pendidikan berfokuskan kepada carian dan sebaran ilmu yang tidak berubah-ubah.

Ciri-ciri asas semulajadi manusia berbentuk sejagat dan tidak berubah-ubah.
Menyemai unsur rasionaliti.
MATLAMAT
1.Mengajar pengetahuan dan nilai yang bersifat sejagat. Abadi dan tidak mempunyai had masa.
2.Menyediakan murid-murid untuk menhadapi cabaran yang timbul dalam kehidupan seharian.
ESENSIALISME
Bersifat konservatif
Bermula sebagai pergerakan falsafah yang sistematik pada tahun 1930an.
Menumpukan kepada perkara-perkara asas yang perlu diketahui oleh setiap individu
Menjadikan masyarakat yang produktif
Bersifat praktikal dan prakmatik
MATLAMAT
1. Pengajaran maklumat berbentuk fakta
2. Proses pembelajaran perlu dihayati dan disimpan
3. Mengutamakan penghayatan budaya
SILA BUAT RUJUKAN DI BAWAH UNTUK NOTA TAMBAHAN

http://wahyuniunindrabio2a.blogspot.com/2008/06/aliran-aliran-pendidikan-esensialisme.html
Choong Lean Keow, Falsafah dan Pendidikan di Malaysia, 2008. Kumpulan Budiman Sdn.Bhd.: Kuala Lumpur

CABANG-CABANG FALSAFAH

METAFIZIK (ONTOLOGI)
Maksud :Satu cabang falsafah yang mengkaji tentang perkara-perkara seperti sifat realiti, apa yang wujud di dunia ini dan susun aturnya.
Metafizik cuba menjawab persoalan-persoalan yang jauh melampui penyiasatan saintifik.
Bersifat spekulatif dan memberi fokus kepada perkaitan sebab-akibat.
AXIOLOGI
Berasal dari perkataan Yunani yang bermaksud “nilai”.
Merangkumi dua aspek iaitu etika dan estetika.Mempersoalkan tentang baik@buruk, benar@salah,
cantik@hodoh.

ETIKA
Memberi perhatian kepada kualiti moral dan tingkah laku manusia.
Dikategorikan kepada tiga bidang asas iaitu :
Meta ethics
Normative ethicsApplied ethics

ESTETIKA
Merujuk kepada kriteria kepada kecantikan dalam kesenian,
alam sekeliling dan kehidupan.
Ia lebih tertumpu kepada cita rasa dan sentimen.
EPISTEMOLOGI
Berasal dari perkataan Yunani episteme yang bermaksud “ilmu” atau “sains” dan logos yang bermakna “keterangan”.
Teori ilmu yang mengkaji tentang ilmu dan kepercayaan.
Berfokuskan kepada penganalisaan, penghasilan dan tuntutan ilmu.

Sumber-sumber ilmu :
Wahyu
Berasaskan pengalaman pancaindera
Intuisi
Pandangan pakar
Logik
Kaedah saintifik
LOGIK
Menerangkan hubungan antara idea-idea disamping memberi alasan bagi jawapan yang diberi.
Logik juga cuba membezakan antara apa yang dikatakan sebagai sah dan yang mengelirukan.

Logik Induktif :
Bermula dengan butiran khusus, kemudian membuat penaakulan terhadap butiran tersebut dan seterusnya membuat kesimpulan umum yang menjelaskannya.

Logik Deduktif :
Bermula dengan kesimpulan umum, kemudian mencari contoh-contoh yang relevan bagi menerangkan kesimpulan ini dan seterusnya butiran yang terhasil secara logik.

Friday, 24 April 2009

Wednesday, 8 April 2009

FALSAFAH PENDIDIKAN GURU

Kami guru-guru Malaysia yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah pembentukan warganegara yang berilmu, yang taat setia, yang bertanggung jawab dan berkebolehan, yang menyedari betapa penting usaha menuju kepada arah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang gemilang, dan yang percaya kepada demokrasi, kebebasan perseorangan dan prinsip-prinsip Rukun Negara.


Matlamat FPG
-Membina insan guru yang berakhlak mulia, berilmu, kreatif dan berdaya tahan yang boleh mendidik murid-murid dengan cekap dan berkesan.
-Mengembangkan maktab perguruan sebagai pusat rujukan dalam bidang keguruan
-Meningkatkan pengetahuan dan kecekapan guru terlatih secara berkesan.- Mengeluarkan guru permulaan yang mencukupi untuk sekolah-sekolah rendah dan menengah di Malaysia.


FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

žtercetus pada 1979 menerusi Laporan Jawatankuasa Kabinet
mengandungi prinsip, nilai, hala tuju pendidikan
pentingnya kita mempunyai suatu falsafah pendidikan yang menekankan pembangunan kemanusiaan
jawatankuasa Kabinet mengesyorkan unsur-unsur yang harus diberi penekanan dalam aspek pembangunan
Terdapat 3 dasar yg mengstrukturkan FPK
-Rukunegara
-Dasar Ekonomi Baru
-Dasar Pendidikan Kebangsaan
FPK Ditubuhkan pada 1988
FPN – FPKFalsafah Pendidikan Kebangsaan yang dinyatakan berikut akan menentukan arah haluan, asas dan sumber aspirasi kepada semua usaha dan rancangan dalam bidang pendidikan.
“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.“Matlamat
Matlamat Pendidikan Negara bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang sempurna dan memiliki serta menghayati ciri-ciri berikut :
Percaya dan patuh kepada Tuhan
Berilmu pengetahuan
Berakhlak mulia
Bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara
Memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu
Memupuk perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaumSelain daripada perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan seimbang, adalah diharapkan juga melalui proses pendidikan, Malaysia dapat mencapai matlamat pendidikannya, iaitu :
Melahirkan rakyat yang bertangungjawab dan boleh memenuhi kewajibannya sebagai seorang warganegara
Menghasilkan rakyat yang progresif, mahir serta cekap supaya membolehkannya berupaya melaksanakan tugas secara produktif serta sempurna, demi memberikan sumbangan terhadap kemajuan dan pembangunanMelahirkan rakyat yang boleh memahami dan menerima serta mengamalkan prinsip-prinsip dan cita-cita demokrasi mengikut perlembagaan
Melahirkan rakyat yang taat setia kepada Raja dan cinta kepada Negara
Melahirkan rakyat yang memahami serta mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara, dan bersikap toleransi, demi wujudnya perpaduan rakyat berbilang kaum
Mengurangkan jurang perbezaan antara kaum dengan membekalkan kemudahan-kemudahan asas pendidikan kepada golongan yang kurang berada.


IMPLIKASI TERHADAP KURIKULUM

KBSR dan KBSM adalah hasil perubahan yang diaspirasikan dalam Falsafah Pendidikan Negara. Antara perubahan-perubahan yang jelas ialah :
Sukatan pelajaran yang digubal memberi penekanan kepada aspek kesepaduan dan kesinambungan. Oleh itu konsep-konsep seperti penggabungjalinan (penyatuan kemahiran-kemahiran) dan penyerapan (penyatuan isi) sentiasa dititikberatkan
Penekanan baru diberi kepada penerapan nilai-nilai murni. Ia seharusnya diserapkan dalam setiap matapelajaran yang di ajar di sekolah.


Program pendidikan disusun agar dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
Program pendidikan yang menitikberatkan pendidikan umum diperkenalkan
Penekanan diberikan kepada pendidikan teknik dan vokasional
Penekanan juga diberikan kepada bahasa merentasi kurikulum
Pemupukan budaya sains dan teknologi terus ditekankan
Pemupukan budaya keusahawanan dan budaya niaga ditegaskan
Pengukuhan dan perluasan bahasa Melayu sebagai satu cabang ilmu pengetahuan
Peningkatan pendedahan dan penguasaan bahasa Inggeris
Penekanan kepada melahirkan individu yang berkeyakinan diri dan bersikap berdikari.Implikasi terhadap pendidik
Perubahan sikap pendidik dan profesionalnya untuk menjalankan tugas sejajar dengan tujuan dan dasar Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Ini meliputi :
Perubahan sikap peribadi pendidik sendiri dengan pandangan dan visi yang positif terhadap tugasnya untuk merealisasikan tujuan dan cita Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Perubahan profesional dengan mengubah strategi dan teknik pengajarannya yang sesuai untuk melahirkan insan yang berilmu pengetahuan, berketerampilan serta berakhlak mulia.Implikasi terhadap institusi pendidikan
Perubahan organisasi sekolah ke arah mewujudkan situasi yang sesuai untuk melahirkan pelajar-pelajar mengikut tujuan dan cita FPK. Ini meliputi :
Perubahan kemudahan-kemudahan supaya pelajar-pelajar mendapat peluang mengembangkan potensi mereka dari segi intelek, rohani, emosi, sosial dan jasmani, secara menyeluruh dan seimbang
Perubahan aktiviti budaya sekolah yang kondusif untuk memupuk nilai-nilai murni dalam jiwa pelajar.Perubahan iklim sekolah yang kondusif untuk melahirkan pelajar-pelajar yang mencintakan ilmu dan seterusnya membentuk budaya membaca di kalangan mereka.

BAB 2 KONSEP FALSAFAH

Konsep pendidikan di Malaysia boleh ditafsir daripada Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK), yang telah diumumkan secara rasmi pada tahun 1988.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang dinyatakan berikut akan menentukan arah haluan, asas dan sumber aspirasi kepada semua usaha dan rancangan dalam bidang pendidikan.


Matlamat
Matlamat Pendidikan Negara bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang sempurna dan memiliki serta menghayati ciri-ciri berikut :
Percaya dan patuh kepada Tuhan
Berilmu pengetahuan
berakhlak mulia
Bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara
Memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu
Memupuk perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaumSelain daripada perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan
seimbang, adalah diharapkan juga melalui proses pendidikan, Malaysia dapat mencapai matlamat pendidikannya, iaitu :
Melahirkan rakyat yang bertangungjawab dan boleh memenuhi kewajibannya sebagai seorang warganegara
Menghasilkan rakyat yang progresif, mahir serta cekap supaya membolehkannya berupaya melaksanakan tugas secara produktif serta sempurna, demi memberikan sumbangan terhadap kemajuan dan pembangunan.Melahirkan rakyat yang boleh memahami dan menerima serta mengamalkan prinsip-prinsip dan cita-cita demokrasi mengikut perlembagaan
Melahirkan rakyat yang taat setia kepada Raja dan cinta kepada Negara
Melahirkan rakyat yang memahami serta mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara, dan bersikap toleransi, demi wujudnya perpaduan rakyat berbilang kaum
Mengurangkan jurang perbezaan antara kaum dengan membekalkan kemudahan-kemudahan asas pendidikan kepada golongan yang kurang berada.


SOALAN RAMALAN

Huraikan kepentingan kefahaman tentang konsep falsafah dan falsafah pendidikan dalam latihan perguruan.

BAB 1 PERKEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN DI MALAYSIA


Sebelum Merdeka
1.Sistem Pondok dan Pendidikan Vernakular
- dasar pecah dan perintah merupakan bentuk sistem pendidikan pada masa ini
- tiada penyatuan antara penduduk bandar dgn luar bandar lebih-lebih lagi antara kaum
- sistem ini terus berkembang tanpa ambil kira soal kepeluan kpd pembangunan tanah air,
pembentukan identiti kebangsaan, perpaduan rakyat dan kemanusiaan
- mengekalkan tumpuan taat kepada negara masing-masing.

Laporan Cheeseman
Laporan ini disediakan oleh Mr H.R Cheeseman, Timbalan Pengarah Pendidikan pada tahun 1938.
Tujuan : Membuat satu laporan tentang kurikulum sekolah Inggeris dan vernakular
Tahun : 1938
Cadangan : 1. Menambahkan sekolah tukang dan memperbaiki kurikulum bagi sekolah-
sekolah tersebut supaya mereka akan dijadikan Sekolah Teknik Rendah.
2. Kurikulum Bahasa Inggeris hendaklah memasukkan mata pelajaran ‘amali’
spt pertukangan bagi lelaki dan sains rumah tangga bagi perempuan.
3. Masukkan mata pelajaran Sains. Bahasa Inggeris mp wajib di semua sekolah
vernakular.
4. Sekolah perdagangan di pusat bandar besar yang lulus Peperiksaan School
Certificate.
5. Lantik pengelola sekolah vokasional.
6. Pendidikan asas dalam semua bahasa pengantar, diberi secara percuma.

Laporan Barnes
Laporan ini disediakan oleh jawatankuasa mengenai pendidikan Melayu
Pengerusi : En L.J.Barnes
Pengarah Bhgn Latihan Sisial University Oxford
Tujuan : Menyelidik dan memperbaiki pendidikan bagi orang Melayu
Tahun : 1950
Cadangan : Melibatkan rombakan sistem pendidikan
-menubuhkan sek-sek dwibahasa dgn BI dan BM sbg bhs penghantar
- sek-sek vernakular : Melayu, Cina dan Tamil ditukar secara beransur-ansur kpd
sek keb.
- Mengkaji dan memperbaiki pendidikan bagi org Melyu
- Memperluaskan peluang pendidikan bagi anak melayu.

Laporan Fenn-Wu
Laporan ini disediakan oleh jawatankuasa mengenai pendidikan Cina
Pengerusi : Dr Fenn & Dr Wu
Setiausaha Kerja Bersekutu kpd Lembaga Amanah bagi beberapa buah universiti di China.
Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu
Tujuan : Melayani kehendak masy Cina yg menganggap laporan Barnes sbg percubaan menghapuskan bahasa dan budaya org-org Cina
Tahun : 1951
Cadangan : Memperakukan pengekalan dan pembaikan sekolah-sekolah Cina.
Kesannya : Kerajaan menubuhkan JK Penasihat Pusat mengenai pendidikan dgn tujuan utk mengkaji cdgan kedua-dua laporan dan mencari satu kompromi daripada kedua-dua pendapat.

Cadangan : Dikenali Ordinan Pelajaran 1952 dan antara ciri-ciri penting ;
- memajukan sist sek keb dgn pengenalan unsur dwibahasa kpd sek-sek vernakular
- mengadakan 3 bhsa kpd sek vernakular melalui bhs keb
- mengekalkan sek aliran jenis kebangsaan (inggeris) yg sedia ada.
- mengembangkan sek-sek vokasional

Selepas Merdeka
Laporan Razak
Sebagai memenuhi janji pilihanraya spy mengkaji semula dasar pendidikan. JK Khas dibentuk pada tahun 1956
Pengerusi : Dato’ Abdul Razak Hussein (Menteri Pendidikan)
Tujuan : 1. Menyemak dasar pendidikan Persekutuan Tanah Melayu dan bina satu sistem pendidikan kebangsaan.
2. kaji semula struktur pendidikan negara
Cadangan : 1. Mengadakan sukatan pelajaran dan jadual waktu yang sama bagi semua jenis sekolah.
2. tubuh satu jenis sekolah menengah kebangsaan
3. tukar sekolah rendah kepada sek kebangsaan dan jenis kebangsaan
4. menyusun semula pendidikan teknikal
Bermesyuarat 8 kali, dan diterima oleh Parlimen pada 16 Mei 1956

Laporan Abdul Rahman Talib
Mengkaji pelaksanaan dasar pendidikan kebangsaan pada Februari 1960
Pengerusi : Encik Abdul Rahman Talib (Menteri Pendidikan)
Tujuan : 1. Mengkaji dasar pendidikan yg telah diterima pada 15 Mei 1956
2. kaji pelaksanaannya pada masa kini dan akan datang.
3. implikasi kewangan tentang dasar ini, termasuk pendidikan rendah percuma.
Laporan ini diterima oleh Parlimen dan menjadi Akta Pendidikan 1961.
Antara perakuan utama :
-pendidikan rendah percuma
- kenaikan darjah secara terus hingga tingakatan 3
- peperiksaan darjah 5
- memajukan pendidikan teknik dan vokasional

Laporan Kabinet
Setelah satu dekad sejak 1960 satu jk dipengerusikan Dr Mahathir Mohamed (Menteri Pendidikan) untuk :

“mengkaji semua matlamat dan kesannya sistem pendidikan sekarang, termasuk kurikulum, dalam rangka dasar pelajaran kebangsaan yang wujud, dgn tujuan utk memastikan bhw keperluan tenaga rakyat dapat dipenuhi sama ada dari jangka pendek mahupun jangka panjang dan memastikan sistem pelajaran itu dapat memenuhi matlamat negara ke arah melahirkan masyarakat yang bersepadu, bersidiplin dan terlatih”
Antara cadangan penting ialah pendidikan rendah, pendidikan menengah, latihan perguruan, politeknik, perkhidmatan bimbingan dan kerjaya, pendidikan khas dan pendidikan moral dan etika

Semasa
Akta Pendidikan 1996
Dikenali jiga sebagai Rang Undang-undang Pendidikan Penambaikian
1. Kurikulum untuk tadika wajib oleh semua tadika
2. Pendidikan rendah antara 5 – 7 tahun
3. Pendidikan Khas
4. Maktab Perguruan mengadakan kursus Ijazah , Diploma/Sijil

Sekolah Bestari
Sebagai memenuhi tuntutan di masa akan datang dalam melahirkan pekerja ilmu yang bermaklumat, mahir, berketrampilan dan mempunyai etika yang positif.
Pelaksanaan P & P kurikulum menggunakan kemudahan teknologi yang terkini mampu untuk memperkembangkan potensi pelajar dalam pelbagai aspek melibatkan intelek, rohani, emosi dan jasmani.
Sekolah Wawasan
Diwujudkan bagi mengeratkan perpaduan kaun di negara ini.
Berkonsepkan 3 aliran iaitu SK, SJKC dan SJKT yang ditempatkan dalam satu kompleks.
Setiap sekolah menggunakan bahasa penghantar masing-masing.
Para pelajar digalakkan berkongsi kemudahan spt kantin, lapangan perhimpunan, gelanggang permainan dan padang sekolah.

Soalan Ramalan

1. Apakah tujuan membentuk jawatankuasa Laporan Barnes?
2. Mengapakah kaun Cina menentang cadangan dalam Laporan Barnes?
3. Apakah cadangan-cadangan dalam Laporan Cheeseman?
4. Mengapakah Rancangan Cheeseman tidak dilaksanakan?
5. Apakah objektif menubuhkan Laporan Razak?
6. Huraikan lima daripada cadangan yang terkandung dalam Laporan Abdul Rahman Talib
7. Apakah tujuan menubuhkan Jawatankuasa Kabinet.
8. Pada pandangan anda, apakah pro dan kontra dengan melaksanakan sekolah bestari dan sekolah wawasan?
9. Ceritakan sekolah Integrasi dan sekolah kluster.

Norharezal trauma hingga mengigau

JASIN: Beberapa hari selepas menjadi mangsa 'lepas geram’ seorang ustaz di Madrasah Tahfiz Al-Quran Al-Mizan, Muar, Mohamad Noharezal Mohd Faizal masih diselubungi trauma dan sering mengigau ketika tidur.Kanak-kanak berusia 11 tahun itu didakwa sering terjaga ketika tidur sambil meraung dan menjerit kalimah Allahu Akbar seperti ketika dirotan guru agamanya.Ibunya, Noormala Budin, 27, berkata anak sulungnya itu masih terkejut dengan kejadian menimpanya menyebabkan dia banyak menghabiskan masa berbaring dan tidur di bilik serta berbual dengan keluarga.Katanya, keadaan itu berbeza dengan sebelum ini apabila Mohamad Norharezal yang periang kerap bermain bersama adik-beradik dan rakan di luar kawasan rumah.
Saya kasihan melihatnya. Tetapi saya tetap berdoa supaya Allah memberi kekuatan kepadanya. Dia masih kecil dan kami sekeluarga selalu memberi nasihat kepadanya,” katanya.

Kami belum dapat maafkan dia’

JASIN: “Belum terbuka lagi hati kami untuk memaafkannya. Apa yang pasti, hati kami sangat terguris dengan sikap dan tindakan guru agama itu. Kalau boleh, biarlah dia sendiri rasa apa yang kami sekeluarga rasa pada masa ini,” keluh ibu kepada Mohamad Norharezal Mohd Faizal, 11, murid sebuah sekolah agama swasta di Muar, dekat sini, yang mendakwa dirotan lebih 20 kali oleh seorang ustaz pada Sabtu lalu.Noormala Budin, 27, berkata dia dan ahli keluarganya sepakat tidak akan menarik balik laporan yang dibuat di Balai Polis Sungai Mati, Muar pada Ahad lalu walaupun diminta berbuat demikian oleh pentadbir sekolah agama terbabit.“Terus terang saya katakan, kami sekeluarga amat kecewa apabila kejadian itu diperlakukan ke atas anak saya. Ibu mana yang tidak sedih melihat anaknya dipukul umpama binatang dan kesannya boleh dilihat dengan mata kasar.“Sebab itu, saya membuat laporan polis supaya pihak sekolah, khusus ustaz yang memukul anak saya itu mendapat pengajaran daripada perbuatannya,” katanya ketika ditemui di rumahnya di Taman Debunga, Merlimau di sini, semalam.
Sebelum itu, keluarga Mohamad Norharezal dikunjungi beberapa pentadbir sekolah agama terbabit kira-kira jam 3 petang. Turut kelihatan ialah ustaz yang didakwa merotannya.
Noormala berkata, keluarganya turut kesal apabila pihak sekolah agama berkenaan langsung tidak mengambil tahu kesakitan yang ditanggung anak sulungnya itu selepas dirotan.“Apa yang diberitahu anak saya, dia amat sakit selepas dirotan, malah pada malam kejadian, Mohamad Norharezal terpaksa dipapah rakannya untuk mengambil wuduk dan solat dalam keadaan duduk kerana kesakitan.“Mendengar ceritanya sudah menyebabkan saya cukup sedih. Memang tidak boleh digambarkan bagaimana keadaan anak saya ketika dipukul,” katanya.Sementara itu, suasana ‘panas’ mewarnai perbincangan kedua-dua pihak menyebabkan ustaz berkenaan tidak mampu berkata apa-apa selain memohon maaf kepada keluarga mangsa.

Popular Posts

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails